Chrzest

Krok po kroku

 

 1. Około miesiąca przed planowanym chrztem rodzice powinni zgłosić ten fakt w kancelarii parafialnej, przynosząc ze sobą dokumenty tożsamości, odpis aktu urodzenia dziecka oraz dane rodziców chrzestnych (imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania). Na podstawie tych dokumentów zostanie sporządzony akt chrztu.

 2. W trakcie pierwszego spotkania duszpasterz ustala sposób przygotowania rodziców i chrzestnych do ceremonii sakramentu. Powinno ono wprowadzić rodziców w liturgię i teologię chrztu, a także zawierać informacje praktyczne na temat przebiegu ceremonii.

 3. Rodzice i chrzestni powinni przed chrztem przystąpić do sakramentu pokuty. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy rodzice z uwagi na związek niesakramentalny, nie mogą przystępować do sakramentów świętych. Fakt odbycia spowiedzi poświadcza spowiednik podpisem na „kartce do spowiedzi”.

 4. Na kilka dni przed chrztem rodzice ponownie przychodzą do kancelarii, gdzie duszpasterz sporządza akt chrztu. Na to spotkanie powinni przynieść zaświadczenia o odbytej spowiedzi oraz zaświadczenia o dopuszczeniu do godności rodziców chrzestnych (jeśli chrzestni są spoza parafii).

 5. Po ceremonii chrztu rodzice i chrzestni składają własnoręczne podpisy w księgach metrykalnych.

   

  Potrzebne dokumenty

   

 

Odpis skrócony aktu urodzenia dziecka oraz dowody osobiste rodziców lub prawnych opiekunów 
(oba dokumenty jedynie do wglądu).

 

Zaświadczenie o przynależności rodziców do Kościoła Katolickiego
Gdy rodzice pragną ochrzcić dziecko w swojej parafii, duszpasterz na ogół nie wymaga od nich specjalnych dokumentów. W innych przypadkach rodzice powinni udokumentować swoją przynależność do Kościoła poprzez dostarczenie metryk chrztu i świadectw bierzmowania. Może je zastąpić  zaświadczenie od ich proboszcza. Na chrzest dziecka poza parafią rodzice muszą też uzyskać pisemną zgodę swojego proboszcza.

 

Zaświadczenia dla rodziców chrzestnych
Często godność rodziców chrzestnych piastują dalsi krewni, niejednokrotnie zapraszani z innych regionów kraju lub spoza Polski. W takich wypadkach muszą oni okazać się zaświadczeniem od swojego proboszcza lub innego duszpasterza (np. rektora Polskiej Misji Katolickiej), potwierdzającym ich wiarę, dobre obyczaje i uczestnictwo w praktykach religijnych.

 

Dokumenty potwierdzające przystąpienie do sakramentu pokuty
Przy zgłoszeniu dziecka do chrztu kapłan informuje, że rodzice i chrzestni powinni przed ceremonią przystąpić do sakramentu pokuty.
 
 

Częste pytania

 

Kto może zostać rodzicem chrzestnym?

Według Kodeksu Prawa Kanonicznego do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczona osoba, która spełnia następujące warunki: jest wyznaczona przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka, a gdy ich nie ma (lub np. nie są znani), przez proboszcza lub innego kapłana udzielającego chrztu, albo w przypadku chrztu dorosłych przez osobę przyjmującą chrzest, ukończyła 16 lat, jest katolikiem/katoliczką, po I Komunii Świętej i bierzmowaniu, prowadzi życie zgodne z wiarą, odpowiadające godności rodzica chrzestnego, jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, nie jest ojcem lub matką osoby przyjmującej chrzest.
 
Czy osoby żyjące w związku niesakramentalnym mogą być rodzicami chrzestnymi?
Nie. Kodeks Prawa Kanonicznego wyraźnie stwierdza, że chrzestnymi mogą być osoby, które prowadzą życie zgodnie z wiarą, odpowiadające funkcji, jaką mają pełnić (por. Kodeks Prawa Kanonicznego kan. 874, § 1).
 
W naszej diecezji kwestię tę reguluje wydany w 2009 r. „Dekret Biskupa Płockiego w sprawie udzielania chrztu dzieciom, których rodzice - nie mając przeszkód małżeńskich - trwają w związku niekanonicznym”:

W trosce o jednolitą praktykę duszpasterską w przypadkach prośby o udzielenie chrztu dziecku rodziców niezwiązanych przeszkodami małżeńskimi, którzy trwają w związku niekanonicznym, mając na uwadze przepis kan. 868 § 1, n. 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz p. 2 Instrukcji Duszpasterskiej Episkopatu o Udzielaniu Sakramentu Chrztu Świętego Dzieciom z 1975 r. zarządzam, co następuje:

1. W odpowiedzi na prośbę rodziców o udzielenie chrztu ich dziecku duszpasterz powinien usilnie ich zachęcić do zawarcia małżeństwa kanonicznego.
2. W przypadku wyraźnej odmowy zawarcia małżeństwa kanonicznego przez rodziców dziecka duszpasterz wyjaśnia im przepis kan. 868 § 1, n. 2 KPK, w myśl którego warunkiem udzielenia chrztu (w każdej sytuacji) jest istnienie uzasadnionej nadziei, że dziecko będzie wychowane w wierze katolickiej; tymczasem lekceważenie sakramentu małżeństwa przez rodziców dziecka nie daje gwarancji, że będzie ono wychowane w tej wierze. W związku z tym duszpasterz zaproponuje rodzicom odłożenie chrztu ich dziecka do czasu zawarcia przez nich małżeństwa kanonicznego.
3. Jeśli rodzice dziecka podtrzymują swoją prośbę, duszpasterz kieruje ich do miejscowego dziekana, informując go jednocześnie o sprawie.
4. Dziekan przeprowadza z rodzicami dziecka rozmowę, zachęcając ich usilnie do zawarcia małżeństwa kanonicznego.
5. Jeśli rodzice dziecka nadal wyraźnie odmawiają zawarcia małżeństwa kanonicznego, dziekan, w obecności proboszcza parafii, w której zgłoszona była prośba o udzielenie chrztu, zażąda od rodziców dziecka i proponowanych przez nich chrzestnych pisemnego zobowiązania się do wychowania dziecka w wierze katolickiej.
6. Treść pisemnego zobowiązania, o którym mowa w p. 5, powinna być następująca: „My (imiona i nazwiska rodziców dziecka) oraz my (imiona i nazwiska chrzestnych), świadomi obowiązków rodziców dziecka oraz obowiązków jego chrzestnych, zobowiązujemy się do wychowania (imię i nazwisko dziecka) w wierze katolickiej” (miejscowość, data i podpisy).
7. Pisemne zobowiązanie, o którym mowa w p. 5, rodzice dziecka i proponowani przez nich chrzestni składają w trzech egzemplarzach. Jeden egzemplarz zostaje w archiwum dziekańskim, drugi przekazuje się do archiwum parafialnego, trzeci przekazuje się rodzicom dziecka.
8. Po złożeniu zobowiązania, o którym mowa w p. 5, należy udzielić dziecku chrztu.
9. W trosce o dobro duchowe rodziców ochrzczonego dziecka proboszcz parafii, do której należą, powinien nadal usilnie zabiegać o zawarcie przez nich małżeństwa kanonicznego.

 

Co z rodzicami, którzy pragnęliby zawrzeć związek małżeński, a nie mogą z uwagi na przeszkody kanoniczne? Czy mogą ochrzcić swe dziecko?

W takich wypadkach decyzję podejmuje proboszcz na podstawie własnej oceny sytuacji. Jeśli dotychczasowa postawa rodziców gwarantuje wychowanie dziecka w wierze katolickiej, duszpasterz udziela chrztu.

Czy ważny jest tzw. „chrzest z wody”, a więc dokonany np. przez pielęgniarkę lub położną  w sytuacji zagrożenia życia dziecka?

Oczywiście, pod warunkiem, że została zachowana materia i forma sakramentu, tzn. dziecko zostało ochrzczone wodą, a przy tym osoba chrzcząca wypowiedziała słowa: „N.(imię), ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”. Taki chrzest należy zgłosić proboszczowi parafii, na terenie której został dokonany, by można było zapisać go w księgach metrykalnych. Wskazane jest również uroczyste dopełnienie ceremonii sakramentu w kościele.
 
Jak wygląda procedura chrztu osoby dorosłej?
Osoba dorosła sama zgłasza się do proboszcza informując o pragnieniu przyjęcia chrztu. Winna przejść odpowiednie przygotowanie, zwane katechumenatem, w trakcie którego powinna poznać prawdy wiary i tajemnice życia chrześcijańskiego. Po odbyciu przygotowania może przyjąć sakrament chrztu. Na chrzest osoby dorosłej potrzebna jest zgoda ordynariusza miejsca.
 
 

Adres parafii

05-102 Nowy Dwór Mazowiecki

ul. Czarnieckiego 13

Telefon:

519 857 538 

Nr konta:

Bank PEKAO SA

97 1240 3174 1111 0010 5502 8078

FacebookTab